"വനങ്ങളും വന്യജീവികളും നമുക്കെന്തു നൽകുന്നു എന്നതിലുപരി അവയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളാനുള്ള അവകാശം അറിവും സംസ്കാരവുമുള്ള നാം അറിയുകയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്."

Designation & Address
Name of Officer

Chief Conservator of Forests (ABP)

Forest Head Quarters, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram-695014

Phone: 04712325385 Epabx:0471 2529330
Mobile 9447979011:  Fax: 04712325385
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. Sripal ,IFS

Chief Conservator of Forests
(Working Plan and Research)

Forest Head Quarters, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram-695014

Phone: 0471 2322767 Epabx:0471 2529260
Mobile:  9447979021 Fax: 04712332556
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. D. Jayaprasad ,IFS


Chief Conservator of Forests
(Tribal Mission & Custodian EFL)

Forest Head Quarters, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram-695014

Phone:  Epabx:0471 2529129
Mobile:  9447979012F ax:
e-mail:

Shri. E. Pradeep Kumar ,IFS


Chief Conservator of Forests
(Special Afforestation) & Nodal Officer

Forest Head Quarters, Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram-695014

Phone: 0471 2328347 Epabx:0471 2529240
Mobile: 9447979005 Fax: 0471 2328347

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Smt.Shobhana Kamala Sudharsana Rao, IFS 

Chief Conservator of Forests (Southern Circle)

Vanasree Complex Chinnakkada P O,
Kollam 1

Phone: 0474 2742660
Mobile: 9447979030 Fax: 0474 2743962
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.G. Mohandas, IFS

Chief Conservator of Forests (Social Forestry)

Southern Circle

Vanasree Complex Chinnakkada P O,
Kollam 1

Phone: 0474 2750336
Mobile: 9447979019 Fax: 0474 2765227
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.K.A. Mohammed Noushad, IFS

Chief Conservator of Forests (High Range Circle)

Aranya Bhavan Complex S H Mount P O,
Kottayam-686006

Phone: 0481 2312448
Mobile: 9447979040 Fax: 0481 2312591
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. Bennichen Thomas,IFS

Chief Conservator of Forests (Central Circle)

Vanapriya Forest Complex, Paravattani P O,
Thrissur-680006

Phone: 0487 2423189
Mobile:  Fax: 0487 2423189
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri Jupidi Prasad,  IFS

Chief Conservator of Forests (Northern Circle)

Kannothumchal,Thana P O,
Kannur-12

Phone: 0497 2760394
Mobile: 9447979070 Fax: 0497 2704911
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.D.K.Verma, IFS

Chief Conservator of Forests (Social Forestry)
Central Region

Manimala Road Edappally PO ,
Ernakulam 682024

Phone: 0484-2331448
Mobile:  9447979140Fax: 0484 2331448
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. H. Nagesh Prabhu, IFS

Chief Conservator of Forests (Social Forestry)
Northern Region

Vanasree, Mathottam, Arakinar PO,
Kozhikkode 673020

Phone: 0495-2418500
Mobile: 9447979018 Fax: 0495-2418500
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.Ganga Singh,IFS

Chief Conservator of Forests (Eastern Circle)
 

Aranya Bhavan Olavacode PO ,
Palakkad 678002

Phone: 0491 2555389
Mobile: 9447979060 Fax: 0491 2552938
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.N.K.  Sasidharan, IFS

Chief Conservator of Forests (Wildlife)
Northern Region

Aranya Bhavan Olavacode PO ,
Palakkad 678002

Phone: 0491 2556393
Mobile: 9447979100 Fax: 0491 2554249
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri.Om Prakash Kaler, IFS

Field Director, Project Tiger

Aranya Bhavan Forest Complex
S.H, Mount P.O. Kottayam  - 686506

Phone: 0481 - 2311740
Mobile:9447979090  Fax: 0481-2311741
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. K.V. Subramoniam ,IFS

Tribal Rehabilitation Commissioner

PTP Nagar, Vattiyoorkavu. P.O.
Thiruvananthapuram-695013

Phone: 2365989 Epabx:
Mobile:9447003500  Fax:
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Shri. Amarnatha Shetty ,IFS

 

 

 

  

Last Updated (Saturday, 16 June 2012 16:51)