വകുപ്പിൻെറ ഭരണസംവിധാനത്തിൻെറ ഘടന

കേരള വനം വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായി വനനയങ്ങളിലെ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലെ മുൻഗണനയ്ക്കും  വന സംബന്ധമായ ആവശ്യകതയ്ക്കും അനുസൃതമായി പരിവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ വനങ്ങളുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കും, ഭരണ നിർവ്വഹണത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന കേരള വനം വകുപ്പ്   പൊതുജനങ്ങളുടെ പരിമിതമായ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.

 
വകുപ്പിൻെറ ഭരണസംവിധാനത്തിൻെറ ഘടന
 
 
1. വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി
 
2. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (വനം, വന്യ ജീവി വകുപ്പ്)
 
3. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ   & ഹെഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ്
 
4. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ  & ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ 
 
5. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ (സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി )
 
6. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ (ഫോറസ്റ് മാനേജ്മെന്റ് )
 
7. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ  ( വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ & റിസർച്ച്)
 
8. പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ (വിജിലൻസ്)
 
9. അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ 
 
10. ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ 
 
11. ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ  
 
12. ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ / ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ/ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ/ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ്  കൺസർവേറ്റർ / വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ ഓഫീസർ
 
13. റെയ്ഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ / അസിസ്റ്റന്റ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ / ഡിപ്പോ ഓഫീസർ
 
14.  ഡെപ്യൂട്ടി റെയ്ഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
 
15.  സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
 
16. ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
 
17.  റിസർവ്വ് വാച്ചർ

 

   Copyright Kerala Forest Department
   Designed by
C-DIT