"വനങ്ങളും വന്യജീവികളും നമുക്കെന്തു നൽകുന്നു എന്നതിലുപരി അവയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിലകൊള്ളാനുള്ള അവകാശം അറിവും സംസ്കാരവുമുള്ള നാം അറിയുകയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്."

What's New ...


Scheme for Incentivisation  

of Private Forestry  

English 

||  

മലയാളം
 
 
 
Services from Kerala Forest Department 

001
1
3
4
5
7
22
43
56
67
076
76
087
096
156
179
225
aam web
birds- prabu web
brown fish owl- prabu web
dragon fly-prabu web
DSC00657
DSC01206
dsc_0101 web
dsc_0889 web
dsc_4129 web
hanuman langur- prabu web
img_9074 web
snake 2 prabu web
 
                                                                                                                       
WLW2013