ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവ്


   Notice inviting from eligible candidates to work as Project Manager on contract basis - reg


   Filling up of vacant post in Wildlife Crime Control Bureau - reg


   ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡെപ്പ്യുട്ടേഷൻ നിയമനം : അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു


   കാവുകൾക്ക് ധനസഹായം / വനമിത്ര അവാർഡ് / സ്വകാര്യഭൂമിയിൽ വൃക്ഷം വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹനധനസഹായ പദ്ധതി


   Bid Notification from Kerala Forest & Wildlife Department to execute the work from Competent Accredited Agencies  


   Notice inviting Proposal from Accredited Agencies under Finance Department, Government of Kerala for Civil Work at the Forest Headquarters, Thiruvananthapuram


   GAD - IFS-Manpower requirement on deputation basis for Hydrocarbons Clearance Cell (HCC) Directorate General of Hydrocarbons,under Ministry of Oil Petroleum and natural Gas - Reg   

  • വന (സംരക്ഷണം) നിയമം 1980 ലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്ന ഭേദഗതികളിന്മേൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു 

                   പത്രക്കുറിപ്പ്   //  വന (സംരക്ഷണം) നിയമം 1980 ൽ വരുത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന ഭേദഗതികളിന്മേൽ അഭിപ്രായസ്വരൂപണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പത്രം   

മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം - പരിഹാരം കാണാനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും തൽപര കക്ഷകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു 


Retail Sale of Teak Timber for domestic purpose - reg


കാവുസംരക്ഷണം : ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം  // വനമിത്ര അവാർഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു


Standard Operating Procedure to deal with straying of wild elephants into human dominated landscapes


 Kerala Forest (Regulation of Sawmills and Other Wood-based Industrial Units) Rules,2021 സാമിൽ / മരാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസെൻസ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ  സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - (പത്രകുറിപ്പ്)


Kerala Forest (Regulation of Sawmills and Other Wood-based Industrial Units) Rules,2021


Circular on Filing of Property Statement


ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടന്ന് ജീവനും കൃഷിയും നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന കട്ടുപന്നികളെ ഉപാധികളോടെ നശിപ്പിക്കാൻ പുതുക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു . നമ്പർ സ.ഉ.(സാധാ) നം.5/ 2021/വനം  തീയതി 11/01/2021


District Wise List Of Certified Snake Handlers


ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കടന്ന് ജീവനും കൃഷിയും നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്ന കട്ടുപന്നികളെ ഉപാധികളോടെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതിനുള്ള അനുമതി ദീർഖിപ്പിച്ചുനൽകികൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.G.O.(RT)No.284/2020/F&WLD തീയതി 18.11.2020


വിദേശ പക്ഷി - ജന്തു ജാലങ്ങൾക്ക്‌ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 


PFM Insurance - Groups Personal Accident Insurance (policy No.1014004220P107159407) coverage to people residing in and near to forests - Policy document - Forwarding of - reg

Guidelines for the rescue and release of Snakes from the human dominated areas by certified snake handlers - Application Form - English / Malayalam

വിദേശ പക്ഷി - ജന്തു ജാലങ്ങൾക്കു ഉടമസ്ഥാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

 

ചാരിറ്റബിൾ / ഗവൺമെൻ്റിതര / യുവജന സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

CMO Portal

 
Kannur :
8547602678
Wayanad :
8547603486
Palakkad :
8547602100
Nilambur :
8547602200
Kozhikode:
8547602828
Mannarkad:
8547602315
Peppara:
8547600954
Ranni :
8547600927

SFPF Kodanad : for animal rescueErnakulam(Dist.)

8547604222,8547604221

 

   Copyright Kerala Forest Department
   Designed by
C-DIT